ISIB – Pieter Poppe

Pieter Poppe

ISIB vzw
Ottergemsesteenweg-Zuid 711
9000 GENT
Tel : +32 (0)9 240 10 80
Website : www.isibfire.be
E-mail : infoNL@isibfire.be

Fire Safety Engineer @ ISIB : Pieter Poppe

—NL—

ISIB (Instituut voor Brandveiligheid – Institut de Sécurité Incendie), opgericht in 1987, is een vzw die tot doel heeft het wetenschappelijk onderzoek op het vlak van brandveiligheid te promoten en te coördineren in de brandlaboratoria van de Universiteiten van Gent en Luik, evenals de verspreiding en de toepassing van de wetenschappelijke kennis, vergaard op het vlak van brandveiligheid, te verzekeren. Het geeft ook raadgevingen op het vlak van brandveiligheid en biedt technische bijstand in deze domeinen.
De belangrijkste leden van ISIB zijn de brandlaboratoria van de Universiteiten van Luik en Gent (WFRGENT nv), de Federaties der fabrikanten, de Federaties van verzekeraars, de Brandweerverenigingen, FOD Binnenlandse Zaken en Regie der Gebouwen.

De afdeling Consultancy heeft twee hoofdactiviteiten :

  • Indien een klassering voor een bouwelement dient aangetoond te worden dat niet gedekt wordt door DIAP of EXAP, kan de afdeling Adviezen de gelijkwaardigheid van performantie onderzoeken volgens het Koninklijk Besluit van 12/07/2012 (Belgisch Staatsblad van 21/09/2012). Dit onderzoek, dat zich vooral richt op de passieve brandbeveiliging, wordt uitgevoerd door de afdeling Adviezen.
  • Indien een gebouw niet kan voldoen aan de wettelijke eisen omwille van zijn eigenschappen (constructie, gebruikte materialen, …) kan beroep gedaan worden op de afdeling Fire Safety Engineering om na te gaan of een gelijkwaardige graad van bescherming kan bekomen worden. De resultaten van dit onderzoek dienen als basis voor een afwijkingsdossier dat dient goedgekeurd te worden door de Commissie voor Gelijkwaardigheid en Afwijking van de FOD Binnenlandse Zaken.

Aangezien de wetgeving steeds complexer en uitgebreider wordt, is het best bovenstaande afdelingen reeds te betrekken van bij de start van het project.

—FR—

ISIB (Institut de Sécurité Incendie – Instituut voor Brandveilligheid), créé en 1987, est une a.s.b.l. qui a pour but de promouvoir et coordonner la recherche scientifique dans le domaine de la sécurité incendie dans les laboratoires universitaires d’essai au feu de Gand et de Liège, ainsi que d’assurer la diffusion et l’utilisation des connaissances scientifiques acquises dans le domaine de la sécurité incendie. Elle donne également des conseils dans les domaines de la sécurité incendie et assure l’assistance technique dans ces domaines.
Les membres principaux de l’ISIB sont les laboratoires d’essai au feu des Universités de Liège et de Gand (WFRGENT nv), les Fédérations des fabricants, les Fédérations des assureurs, les Fédérations des pompiers, le SPF Intérieur et la Régie des Bâtiments.

Le département Consultancy se concentre sur deux activités principaux :

  • Si un classement doit être démontré pour un élément de construction qui n’est pas couvert par DIAP ou EXAP, le département Avis Techniques peut examiner l’équivalence de comportement selon l’Arrêté Royal du 12/07/2012 (Moniteur Belge du 21/09/2012). Cet examen, qui se concentre partout sur la protection incendie passive, est effectué par le département Avis Techniques.
  • Si un bâtiment ne peut pas satisfaire aux obligations légales à cause de ses caractéristiques (constructions, matériaux utilisés, …) on peut faire appel au département Fire Safety Engineering pour examiner si un degré de protection équivalente peut être obtenu. Les résultats de cet examen servent comme base pour un dossier de dérogation qui doit être approuvé par la Commission d’Équivalence et de Dérogation du SPF Intérieur.

Étant donné l’évolution vers une législation de plus en plus complexe et étendue, il est recommandé de faire participer ces départements déjà lors de l’ébauche du projet.

—EN—

ISIB (Instituut voor Brandveiligheid – Institut de Sécurité Incendie), founded in 1987, is a non-profit organisation aiming to promote scientific research in the field of fire safety and to coordinate this research within the fire testing laboratories of the Universities of Ghent and Liège, as well as to assure the propagation and application of the scientific knowledge, gathered in the field of fire safety. Furthermore, ISIB gives advice in the field of fire safety and renders technical assistance in these fields.
The principal members of ISIB are the fire testing laboratories of the Universities of Liège and Ghent (WFRGENT nv), the manufacturer federations, the insurance federations, fire department organisations, the Home Affairs FPS and the Federal Buildings Authority.

The Consultancy department has two main activities:

  • If a classification for a building element has to be demonstrated that is not covered by DIAP or EXAP, the department Assessments can investigate the equivalence of performance in accordance with the Royal Decree of 12/07/2012 (Belgian Official Gazette of 21/09/2012). This investigation, mainly focused on passive fire protection, is carried out by the Assessments department.
  • If a building cannot comply with the legal obligations due to its characteristics (construction, materials used, …), you can draw on the Fire Safety Engineering department to examine if an equivalent degree of protection may be obtained. The results of this examination will form the basis of a derogation file that has to be approved by the Equivalence and Derogation Commission of the FPS Home Affairs.

Given the tendency of legislation to become more complex and comprehensive, it is recommended to involve these departments from the start of the project.